02 กุมภาพันธ์ 2551

kunkrumai

ภาพครูดรุณี

การเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุด ...